موارد توضیحی


بررسی اثرملاتونین درزخم معده ناشی ازاتانول درموش صحرایی

بررسی-اثرملاتونین-درزخم-معده-ناشی-ازاتانول-درموش-صحراییاهميت مسأله: همانطور كه مي دانيم راديكالهاي آزاد به DNA، پروتئين ها و ليپيدها از راههاي مختلف صدمه مي زنند و منجر به صدمه به ژن ها، پروتئين هاي ساختماني، آنزيمها و سطح سلولها مي شوند و از اين راه كليه اعمال بدن را مي توانند مختل كنند. اتانول از آن دسته موادي است كه توليد راديكالهاي آزاد مي كند از جمدانلود فایل