موارد توضیحی


بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B

بررسي-ميزان-اضطراب-در-تيپهاي-شخصيتي-‎a-و-‎bدانلود تحقیق بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B؛ در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎A و ۱۰ نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (که دارای ۲۵ سؤال به صورت بدانلود فایل