موارد توضیحی


بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر

بررسي-ميزان-افسردگي-امدادگران-مرد-جمعيت-هلال-احمردانلود تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر؛ موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان کرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست که بدین منظور ۲۵ امدادگری که بیش از ۴ سال سابقة فعالیت داشتند و ۲۵ امدادگری که کمتر از۴ سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گدانلود فایل