موارد توضیحی


گزارش آزمایشگاه خاک شناسی در شرکت تخصصی آب و خاک

گزارش-آزمایشگاه-خاک-شناسی-در-شرکت-تخصصی-آب-و-خاکمقدمه: فیزیک خاک یکی از شاخه های علم خاکشناسی است و وظیفه پیش بینی، اندازه گیری و کنترل فرایند های فیزیکی که در خاک رخ می دهد را بر عهده دارد. فیزیک خاک از دو کلمه فیزیک و خاک تشکیل شده است. برای تعریف علم فیزیک خاک بهتر است ابتدا واژه فیزیک و سپس خاک و در نهایت فیزیک خاک تعریف شود. هدف علم فیزیک جدانلود فایل